కూరగాయలను కడిగే పద్దతి

 

కూరగాయలను కడిగే పద్దతి

కూరగాయలను, 10 నిమిషాల పాటు వేడి నీటి లో ఉప్పు వేసి ఉంచండి,
తర్వాత కూరగాయలు కత్తిరించండి

 


 


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.