చిరుతిండి

ఆరోగ్యకరంగా చిరుతిండి

బైట దోస తినాలనిపించినప్పుడు దాన్ని ఆరోగ్యకరంగా ఎలా మార్చాలి
ఉదాహరణ దోస తీసుకుంటే, నేను ఇంటినుండి నెయ్యి తీసుకెళ్తాను హోటల్ అతనికి ఆ నెయ్యి తోనే దోస చేయమంటాను

 


 


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.